Algemene voorwaarden

Artikel 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

– Aanbieder: Mooie Dingen

–  Cliënt: de (potentiële) Cliënt van zaken en/of diensten van Mooie Dingen, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn;

–  Orderbevestiging/factuur: De orderbevestiging/factuur zoals beschreven in artikel 4.2.

–  Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Algemeen

2.1     Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door Mooie Dingen aan de Cliënt, kunstwerken verkocht worden of diensten worden aangeboden.

2.2     De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3     Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Mooie Dingen en de Cliënt zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

 

Artikel 3 – Aanbod en Overeenkomst

3.1     Mooie Dingen treedt op als intermediair tussen uitvoerend kunstenaar en cliënt. Mooie Dingen is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het contact tussen deze twee partijen.

3.2     Mooie Dingen is slechts bemiddelaar bij de verkoop van kunstwerken en is dus niet de aanbieder van het kunstwerk. In het geval van verkoop gaat het dus ook om een overeenkomst tussen de Cliënt en de Kunstaanbieder.

3.3     De overeenkomst tussen Mooie Dingen en de Cliënt komt tot stand door tijdige aanvaarding door de cliënt van het gebruikersaanbod dat wordt getoond via de website van Mooie Dingen (www.mooiedingen.nu)

3.4     Bij het vervaardigen van kunstwerken in opdracht, blijft Mooie Dingen als intermediair fungeren. Dit houdt in dat cliënt en kunstenaar, de contacten tussen beide partijen, het transport en de betaling van het kunstwerk via Mooie Dingen laat verlopen. Hier kan in geen enkel opzicht van afgeweken worden.

3.5     Mooie Dingen kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de cliënt, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6     De factuur doet tevens dienst als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
· De naam van het kunstwerk
· De naam van de kunstenaar die het werk gemaakt heeft
· De prijs
· Het e-mail adres en/of telefoonnummer waar de Cliënt zich kan wenden met vragen omtrent de order
Indien de bestelling online al betaald (Ideal) zal de factuur duidelijk ‘Reeds betaald’ vermelden.

3.7     Indien de Cliënt en Mooie Dingen overeenkomen dat de Cliënt nog andere diensten van Mooie Dingen zal afnemen zullen deze afspraken via een separate overeenkomst geregeld worden. Ook als door beide partijen wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of via e-mail geregeld worden.

3.8     De administratie van Mooie Dingen geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de cliënt aan Mooie Dingen verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Mooie Dingen verrichte leveringen. Mooie Dingen erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de cliënt dit eveneens

 

Artikel 4 – Prijzen, Tarieven en Betaling

4.1     Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en vrijgesteld van omzetbelasting (BTW) en exclusief handling- en verzend,- of bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen (voor werken zwaarder dan 30 kilogram of waarvan de afmetingen groter zijn dan 1,5 meter kan een extra toeslag gelden of een andere werkwijze gevolgd worden).

4.2     Binnen 5 werkdagen, nadat Mooie Dingen het bestel c.q. machtigingsformulier, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt heeft ontvangen, krijgt de cliënt de desbetreffende factuur toegestuurd.

4.3     Alle facturen zullen door de Cliënt worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.4     Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de cliënt van rechtswege in verzuim; de cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

Artikel 5 – Levering / Leveringstermijnen

5.1     Leveringen vinden plaats binnen Nederland, tenzij anders is aangegeven (m.u.v. de Waddeneilanden, Zeeuws Vlaanderen, het buitenland, werken zwaarder dan 30 kilogram of waarvan de afmetingen groter zijn dan 1,5 meter).

5.2     De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging (voor bedrijven), tenzij op de website van Mooie Dingen anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

5.3     De levertermijn van het kunstwerk bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de Cliënt en Mooie Dingen.

5.4     Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de Cliënt de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via fax of e-mail. Maakt de Cliënt van dat recht gebruik dan verplicht Mooie Dingen zich het reeds door de Cliënt betaalde bedrag aan de Cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.

5.5     Indien Mooie Dingen gegevens behoeft van de cliënt in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de cliënt deze aan Mooie Dingen ter beschikking heeft gesteld.

5.6     De cliënt is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

5.7     Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan Mooie Dingen gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.

5.8   Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de cliënt over op het moment waarop deze aan de cliënt juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de cliënt of van een door de cliënt aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 6 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

6.1     Mooie Dingen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6.2     Omstandigheden in de zin van artikel 6.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 7 – Verkoop van Kunstwerken

7.1     De op de site getoonde werken kunnen er in werkelijkheid qua kleur enigszins anders uitzien. Mooie Dingen is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen.

7.2     Wanneer de cliënt een kunstwerk in opdracht heeft laten maken, is deze verplicht het werk te kopen.

7.3     Nadat de Cliënt het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de Cliënt de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met Mooie Dingen te ontbinden. De Cliënt hoeft hiervoor geen reden op te geven.

7.4     Indien de Cliënt de overeenkomst ingevolge artikel 7.3 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Cliënt dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Mooie Dingen te melden. De Cliënt dient het kunstwerk – na overleg met Mooie Dingen – te sturen naar het correspondentieadres. De Cliënt is in dit geval kosten verschuldigd voor het terugsturen van het werk naar Mooie Dingen.

7.5     Indien de Cliënt reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Cliënt de overeenkomst met Mooie Dingen ingevolge artikel 7.3. en 7.4 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal Mooie Dingen deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Mooie Dingen het door de Cliënt geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de Cliënt terugbetalen.

7.6     Mooie Dingen behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de Cliënt (anders dan die van Mooie Dingen) is beschadigd. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Mooie Dingen heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de Cliënt en is bevoegd die schade te verreken met het door de Cliënt gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.

7.7     Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Mooie Dingen schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Cliënt te wijten is of anderszins voor risico van de Cliënt komt, zal Mooie Dingen de Cliënt hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Mooie Dingen heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Cliënt terug te betalen bedrag in te houden.

7.8   Mooie Dingen geeft op de via haar verkochte kunstwerken geen garantie.

Artikel 8 –  Intellectuele eigendom en auteursrechten

8.1     Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die Mooie Dingen toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2     Het is de cliënt niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3     De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Mooie Dingen tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Mooie Dingen, ongeacht of deze aan de cliënt of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

8.4     Alle door Mooie Dingen eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de cliënt te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Mooie Dingen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

8.5     Mooie Dingen behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.6     Bij niet nakoming van het bovenstaande behoudt Mooie Dingen het recht om nadere juridische stappen te ondernemen en/of schadevergoeding te eisen.

8.7     Mooie Dingen garandeert dat de aan de Cliënt geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9- Opschorting en ontbinding

9.1     Mooie Dingen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

–  De cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

–  Na het sluiten van de overeenkomst Mooie Dingen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

–  de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9.2     Voorts is Mooie Dingen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

9.3     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mooie Dingen op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Mooie Dingen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

9.4     Mooie Dingen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Bestellingen/ communicatie
Mooie Dingen is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Cliënt en Mooie Dingen, dan wel tussen Mooie Dingen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Cliënt en Mooie Dingen.

Artikel 11 – Klachten

11.1   Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door Mooie Dingen serieus in behandeling worden genomen.

11.2   De Cliënt dient een klacht kenbaar te maken bij Mooie Dingen (zie daarvoor nader in artikel 12 van deze voorwaarden).

11.3   Mooie Dingen zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Mooie Dingen zal de Cliënt hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

12.1   Door de Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Cliënt.

12.2   Tenzij de Cliënt heeft aangegeven dat de Cliënt hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Cliënt worden opgenomen in een centraal bestand van Mooie Dingen. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Cliënt volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Mooie Dingen. De verwerking van de gegevens van de Cliënt zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

12.3   De Cliënt kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Mooie Dingen over de persoon van de Cliënt worden opgenomen in het bestand van Mooie Dingen. De Cliënt is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 

Artikel 13 – Afdeling Klantenservice van Mooie Dingen
Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met Mooie Dingen,

 

Mooie Dingen / Manja van der Storm
Derde Oosterparkstraat 238H
1092 EK Amsterdam

Telefoonnummer: (06) 20077891
E-mailadres: mail@mooiedingen.nu

BTW nummer: NL001664296B52
Mooie Dingen is ingeschreven onder nummer 02071132 bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam.

Amsterdam, 6 januari 2021